logosprozogi02

 

 

bipLogo

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

  Zdunek Bernadetta - dyrektor, przyroda, geografia
  Bastek Sylwia - pedagog szkolny
  Czyż Halina - geografia
  Dąbrowska Anita - język angielski
  Dołega-Dziczek Wiesława - fizyka, chemia
  Drózd Radosław - rewalidacja
  Gotlib Mirosław - wychowanie fizyczne, technika
  Gibert Joanna - matematyka
  Górniak-Stolarczyk Kamila - matematyka
  Herasimiuk Eliza - język polski
  Kaczmarczyk Aldona - plastyka, muzyka
  Kaczmarczyk Irena - edukacja wczesnoszkolna, świetlica
  Kaczmarczyk Iwona - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
  Kozikowski Jarosław - WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
  Krajza – Balcerczyk Anna - język angielski
  Kudrzycka Iwona - język polski, logopeda, rewalidacja
  Madej Małgorzata historia, wychowanie do życia w rodzinie
  Mamajek Jolanta - pedagog szkolny
  Miłek Janina - wych. fizyczne, przyroda
  Olender Agnieszka - język niemiecki
  Polita Justyna - język angielski
  Radoch Piotr - biologia, doradztwo zawodowe
  Sochalska Agata - język polski, biblioteka
  Wiśniewska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, język polski
  Wiśniewska Hanna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia artystyczne, rewalidacja
  Wiśniewska Krystyna - religia, wychowanie do życia w rodzinie
  Wolff Beata - edukacja wczesnoszkolna

Żylińska-Zyśk Wioletta - wych. fizyczne, zajęcia komputerowe

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2018/2019

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach- z siedzibą w Rozogach przy ul. 24 stycznia 13, 12-114 Rozogi , reprezentowana przez Dyrektora, sprozogi@wp.pl , tel. 0-89 7226001
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Barbarą Kulis w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor.sprozogi@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. oraz obowiązujących przepisów prawa);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.