REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Trafny wybór szkoły ponadpodstawowej to droga do realizacji celów w dorosłym życiu. Dokonanie oceny samego siebie, własnych predyspozycji bywa trudne, szczególnie w sytuacji związanej z wyborem dalszego kształcenia i zawodu.

Warto porozmawiać z najbliższymi, wychowawcą lub z doradcą zawodowym.

Pytania, które warto sobie zadać przed podjęciem decyzji:

Co mnie pasjonuje i robię z przyjemnością?

Jakie są moje mocne strony?

Czy lubię się uczyć, czy nauka przychodzi mi z łatwością?

Czy chcę, lub z jakiegoś powodu powinienem, jak najszybciej podjąć pracę zarobkową?

Co mnie ogranicza – sytuacja zdrowotna i domowa, np. czy mogę uczyć się mieszkając poza domem?

Co mogę robić?

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji

·       Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

·       Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

·       Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

·       Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

·       W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

·       W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

·       Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

·       Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

·       W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

·       Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

·       Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty danego województwa, np. dla województwa warmińsko-mazurskiego https://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja/ dla województwa mazowieckiego https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

Szczegóły dotyczące regulaminów rekrutacji oraz zasad składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół w zakładce Rekrutacja. Można także zwrócić się o pomoc do wychowawcy klasy lub doradcy zawodowego.

TERMINY:

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych kończących szkołę w 2021 roku: Link do strony rządowej: Strona rządowa – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021 Link do strony Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Zarządzenie Warmińsko – Mazurskiego Kuratora OświatyLink do informatora o zawodach szkolnictwa branżowego:Informator o zawodach szkolnictwa branżowego