logosprozogi02

 

 

bipLogo

Wykaz byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Rozogach

1. Bączek Izabela
2. Bieniasz Agnieszka
3. Bieńkowski Teodor
4. Biruk Agata Anna
5. Bolechowski Jan
6. Ciemniewicz Marzena
7. Czyż Halina
8. Czerwińska Ewa
9. Dąbrowska Anita
10. Dąbrowska Genowefa
11. Dąbrowski Henryk
12. Dąbrowski Tadeusz
13. Dębowska Wiktoria
14. Drozdowski Wiktor
15. Dziczek Wiesława
16. Garela Beata
17. Gąska Jan
18. Gontarczyk Stanisław
19. Gos Iwona
20. Górska Joanna
21. Grzyb Anna
22. Gudelska ?
23. Gut Genowefa
24. Helman Irena
25. Helman Władysław
26. Jamka Zofia
27. Januszczyk Stefan
28. Kaczmarczyk Leszek
29. Kaczyńska Małgorzata
30. Kisielewska Zofia
31. Kłos Katarzyna
32. Kobryńska Anna
33. Kobus Krystyna
34. Kowalska Maria
35. Kozłowska Antonina
36. Kozon Zofia
37. ks. Dziwik Józef
38. ks. Midura Józef
39. Kudrzycka Iwona
40. Kurowska Katarzyna
41. Lipka ?
42. Lis Anna
43. Lubka Maria
44. Łachacz Janina
45. Łukasiewicz Henryka
46. Łużycka Irena
47. Madej Małgorzata
48. Magdaleński Stanisław
49. Mówińska Monika
50. Mrozek Jarosław
51. Mrozek Jolanta
52. Murach Agnieszka
53. Murawska Marzena
54. Nagórska Ewa
55. Nosek Janina
56. Nowicki Roman
57. Nowotka Marek
58. Ocipińska Zofia
59. Ocipiński Marian
60. Pepłowska Jadwiga
61. Piórkowska Anna
62. Piszczyk Maria
63. Płocharczyk Ewelina
64. Podsiad Teresa
65. Rabionek Danuta
66. Rabionek Waldemar
67. Rajewska Jadwiga
68. Rangosz Andrzej
69. Rangosz Bożena
70. Rogowska Maria
71. Rojsza Wacław
72. Ryblewska Genowefa
73. Saulewicz Bogdan
74. Saulewicz Mariola
75. Sielska Teresa
76. Skrobińska Elżbieta
77. Stańczuk Tadeusz
78. Strożek Ryszard
79. Stypik Maria
80. Szymańska Maria
81. Tańska Zofia
82. Trzcińska Olga
83. Trzciński Franciszek
84. Walendziak Janina
85. Wasik Joanna
86. Wichowska Małgorzata
87. Włodzimieruk Anna
88. Wojciulewicz Barbara
89. Zakrzewska Irena
90. Zapert Grażyna
91. Zarecka Iwona
92. Zatryb Ludwik
93. Zawadzka Halina
94. Zawadzka Wanda
95. Zdunek Alina
96. Zdunek Halina
97. Zega Urszula
98. Zych Maria
99. Zyśk Waldemar
100. Żurawska Alina

Pracownicy obsługi

101. Bidler Alicja
102. Jabłonowska Zofia
103. Drózd Regina
104. Geryk (Kalinowska) Jadwiga
105. Górska Izabela
106. Herasimiuk Eliza
107. Kozon Danuta
108. Kudrzycka Henryka
109. Nalewajk Aneta
110. Pszczółkowska Anna
111. Rybicka Małgorzata
112. Żarnoch Barbara
113. Żarnoch Danuta (Rupel)
114. Cichy Kazimierz
115. Bałdyga Stanisław
116. Grzyb Kazimierz
117. Gwara Katarzyna
118. Kaczmarczyk Ewa
119. Kąkol Maria
120. Kopciński Antoni
121. Łebkowska Halina
122. Olbryś Dariusz
123. Świętochowska (Dąbkowska) Stefania

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2018/2019

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach- z siedzibą w Rozogach przy ul. 24 stycznia 13, 12-114 Rozogi , reprezentowana przez Dyrektora, sprozogi@wp.pl , tel. 0-89 7226001
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Barbarą Kulis w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor.sprozogi@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. oraz obowiązujących przepisów prawa);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.