logosprozogi02

 

 

bipLogo

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach w roku szkolnym 2020/2021 będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 16.00, wtorek: 10.00 – 16.00 (godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie).

Proszę o przyjęcie .............................................................................................. ucz.klasy...................
                                           (imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej z powodu:
- czasu pracy rodziców,
- innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki w szkole.
Proszę o podkreślenie jednej z wyżej wymienionych odpowiedzi.

Dane o dziecku:
Data i miejsce urodzenia: ...........................................................................................................
Adres zamieszkania: ...........................................................................................................
Numery telefonów kontaktowych do rodziców (opiekunów):
Matka (opiekunka): ......................................................
Ojciec (opiekun): .......................................................

Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka:
Imię i nazwisko matki (opiekunki): ...........................................................................................................
Imię i nazwisko ojca (opiekuna): ...........................................................................................................
Miejsce i adres zakładu pracy rodziców (opiekunów):
Matka (opiekunka): ..................................................................................................................................
Ojciec (opiekun): .......................................................................................................................................

Dziecko ze świetlicy odbierane jest przez osoby dorosłe. Proszę o wpisanie osoby, która będzie odbierała dziecko ze świetlicy: ........................................................................................................

                                                                                                                                                              .........................................................
                                                                                                                                                                     Podpis rodzica (opiekuna)

 

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna