logosprozogi02

 

 

bipLogo


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną od 18 maja br. wznawia stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty dotyczący uczniów szkół podstawowych wygląda następująco:

od 18 maja br.: możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych w szkole. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży;

od 25 maja br. uczniowie klas I - III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych;

od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.  Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, a ich organizacja uwzględniać będzie możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością;

od 1 czerwca br. uczniowie klas I - VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Ich organizacja uwzględniać będzie możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością;

16 - 18 czerwca br. egzaminy ósmoklasisty.

Wszystkie w/w formy organizowane będą według wytycznych MEN, GIS i OKE.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące organizacji w/w zajęć przekazywać będą wychowawcy klas.

Podstawa programowa realizowana jest nadal  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Bernadetta Zdunek

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna